Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Informacje dodatkowe

Ustala się następujące dodatkowe zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej:

1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.

2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

3. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 22 do 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 administrator systemu elektronicznego po upływie tego terminu jest zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów.

4. Deklaracja wyboru w formie pisemnej podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w macierzystym gimnazjum (jeśli jest ono objęte systemem naboru) lub w szkole z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji.

5. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, określonych w pkt. 6, jest wystarczająca do przyjęcia.
 
6. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu w liczbie nie większej niż 3, na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażoną w formie pisemnej.

7. W szkole, w której są wolne miejsca po ogłoszeniu listy wstępnej, szkolna komisja rekrutacyjna od 4 lipca 2015 r. godz. 13.00 dokonuje przyjęć zgłaszających się kandydatów, na podstawie oryginału świadectwa, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.

Zgodnie z regulaminem naboru elektronicznego możesz wybrać aż 15 klas (oddziałów) w maksymalnie trzech różnych szkołach/zespołach do których chciałbyś się dostać.

Aby zapewnić sobie naukę w naszej szkole na pierwszych pozycjach swojego zgłoszenia umieść klasy (oddziały) z ZSP nr 1 w kolejności preferowanej przez Ciebie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl