Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Przedmioty punktowane

1. Punkty za oceny przyznawane są z czterech przedmiotów.
2. Obligatoryjnie we wszystkich typach szkół uwzględniane są oceny z języka polskiego.
3. Pozostałe trzy przedmioty ustalone są w zależności od typu szkoły.

Do 4-letniego Technikum Nr 1 kształcącego w zawodach:

- dla zawodu technik hotelarstwa przyznawane będą punkty za oceny z:

 • geografii,
 • języka obcego,
 • informatyki,

- dla zawodów technik elektronik i technik elektryk przyznawane będą punkty za oceny z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki.

- dla zawodu technik mechanik przyznawane będą punkty za oceny z:

 • matematyki,
 • fizyki i astronomii,
 • języka obcego.

- dla zawodu technik informatyk przyznawane będą punkty za oceny z:

 • informatyki,
 • matematyki,
 • języka obcego.

- dla zawodu technik mechatronik - klasa wojskowa przyznawane będą punkty za oceny z:

 • matematyki,
 • fizyki i astronomii,
 • języka obcego.

4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

- ocena celująca – 15  pkt.
- ocena bardzo dobra – 13  pkt.
- ocena dobra – 11  pkt.
- cena dostateczna – 7 pkt.
- ocena dopuszczająca – 2  pkt.

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7  pkt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl