Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Instrukcja dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2020

 
Osoby, które chcą zdawać egzamin w sesji czerwiec 2020
Proszę pobrać deklarację 
Deklarację należy wypełnić,  własnoręcznie podpisać i przesłać na adres s.bloch@zsp1.edu.pl do 27.03.2020.
 
Ze wzgędu na dane osobowe zawarte w deklaracji, proszę plik skompresować z hasłem, a hasło przesłać w osobnym emailu.
Tematy e-maili: Nazwisko-imię, klasa, inne wiadomości nie będą otwierane.
 
potrzebne dane:
 
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4Iw i 4 Ic)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (klasa 4MEt - t. elektronik)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(klasa 4MEt - t. mechanik)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa 4Mt)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (klasa 4E)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (klasa 4H)
 
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 
w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa
 
Osoby, które nie zdały egzaminu i nie chcą go poprawiać
osoby te przesyłają - również drogą elektroniczną - podpisane własnorączenie oświadczenie że:
pomimo negatywnego wyniku z egzaminu w kwalifikacji . . . . .    zdawanego w sesji styczeń-luty 2020 nie będą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2020.
 
Osoby, które zamierzają jechać na wgląd do OKE DO ŁODZI

 

osoby te muszą złożyć wniosek:
 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl