URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Szczegółowe cele kształcenia

W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:
- zastosować zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej,
- posłużyć się binarnym systemem liczenia,
- wyjaśnić przeznaczenie podstawowych układów cyfrowych,
- wyjaśnić modułową budowę komputera i zasady współpracy poszczególnych urządzeń,
- scharakteryzować standardy procesorów stosowanych do budowy komputerów oraz omówić ich podstawowe parametry,
- scharakteryzować przeznaczenie i parametry złącz montowanych na płytach głównych,
- wyjaśnić organizację i zarządzanie pamięcią operacyjną komputera,
- określić funkcje chipsetów płyt głównych,
- scharakteryzować standardy płyt głównych oraz dobrać odpowiedni model do procesora uwzględniając przeznaczenie komputera,
- wyjaśnić zasadę pracy karty dźwiękowej,
- scharakteryzować zasady zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych i optycznych,
- określić fizyczną budowę napędów dysków elastycznych, dysków twardych i optycznych,
- wyjaśnić zasadę tworzenia obrazów na monitorach CRT oraz wyświetlaczach LCD,
- scharakteryzować karty graficzne oraz ich dodatkowe funkcje,
- scharakteryzować przeznaczenie interfejsów urządzeń peryferyjnych,
- wyjaśnić zasadę działania klawiatury i urządzeń wskazujących,
- scharakteryzować budowę i zasadę działania drukarek: atramentowych, igłowych i laserowych,
- dobrać odpowiedni typ drukarki do charakteru wydruków,
- scharakteryzować budowę i zasadę działania skanera,
- scharakteryzować działanie modemów oraz zasadę transmisji danych przez kanał telefoniczny,
- scharakteryzować budowę karty sieciowej oraz jej zadania,
- scharakteryzować topologie i zaprojektować sieć komputerową,
- scharakteryzować dodatkowe urządzenia wykorzystywane przy rozbudowie sieci komputerowych,
- zinterpretować parametry katalogowe podzespołów komputerowych,
- posłużyć się oprogramowaniem diagnostycznym i narzędziowym,
- posłużyć się instrukcjami dołączanymi do urządzeń,
- posłużyć się angielską terminologią zawodową,
- przetłumaczyć angielskie teksty dotyczące problematyki zawodowej.

Materiał nauczania

1. Budowa i obsługa komputera. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej. Środki ochrony przeciwpożarowej.
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Ćwiczenia

- Identyfikowanie i charakteryzowanie podstawowych elementów zestawu komputerowego.
- Udzielanie pierwszej pomocy na fantomie zgodnie z obowiązującą procedurą.
- Dobieranie środków gaśniczych do rodzaju pożaru.

2. Arytmetyka komputera

Systemy zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy (binarny), ósemkowy, szesnastkowy. Podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach binarnych.
Zapis liczby binarnej ze znakiem. Reprezentacja stało-i zmiennopozycyjna.

Ćwiczenia

- Zapisywanie liczb w różnych systemach liczbowych.
- Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych w systemie binarnym.
- Zapisywanie liczb ze znakiem w systemie dwójkowym.
- Charakteryzowanie reprezentacji stało- i zmiennopozycyjnej.

3. Układy cyfrowe

Elektryczna implementacja systemu binarnego. Podstawowe układy cyfrowe. Parametry elektryczne układów cyfrowych. Właściwości operacji logicznych oraz ich realizacja. Układy z pamięcią.

Ćwiczenia

- Rozpoznawanie oznaczeń układów cyfrowych.
- Analizowanie działania układów zbudowanych z bramek logicznych.
- Charakteryzowanie podstawowych układów z pamięcią.

4. Zasada działania komputera

Funkcje i zastosowanie najważniejszych układów wykorzystywanych w budowie urządzeń cyfrowych, jak: rejestry, liczniki, sumatory, pamięć operacyjna, procesory, magistrala. Układy wejścia/wyjścia. Modułowa budowa i zasada działania komputera.

Ćwiczenia

- Rozpoznawanie podstawowych komponentów i układów współczesnych komputerów.
- Charakteryzowanie zasad wymiany informacji między procesorem i innymi podzespołami komputera.
- Określanie przeznaczenia wybranych układów wykorzystywanych do budowy urządzeń cyfrowych.

5. Podstawowe podzespoły zestawu komputerowego

Współczesne procesory, podstawowe parametry i cechy. Architektura i zasada działania współczesnego procesora. Pamięć wewnętrzna: ROM
i RAM. Standardy i przeznaczenie gniazd rozszerzeń. Układy chipset, podstawowe funkcje. Płyty główne. Karty dźwiękowe.

Ćwiczenia

- Identyfikowanie typów procesorów oraz standardów gniazd, w których są montowane.
- Charakteryzowanie poszczególnych bloków oraz parametrów procesora.
- Charakteryzowanie modułów pamięci.
- Zarządzanie pamięcią operacyjną.
- Rozpoznawanie gniazd rozszerzeń płyt głównych oraz charakteryzowanie ich podstawowych parametrów.
- Charakteryzowanie funkcji układów chipset.
- Montowanie i konfigurowanie płyt głównych, procesorów, pamięci.
- Konfigurowanie systemu za pomocą programu BIOS Setup.
- Charakteryzowanie bloków funkcjonalnych typowej karty dźwiękowej.
- Instalowanie i konfigurowanie kart dźwiękowych.
- Określanie zagrożeń wynikających ze zmiany parametrów fabrycznych podzespołów komputerowych.
- Analizowanie dokumentacji dostarczonej przez producentów poszczególnych podzespołów komputerowych.

6. Pamięci masowe


Budowa i zasada działania stacji dysków elastycznych. Budowa i zasada działania dysków twardych. Interfejsy dysków twardych. Budowa i zasada działania napędu dysków optycznych.

Ćwiczenia

- Charakteryzowanie zapisu i odczytu informacji na nośnikach magnetycznych.
- Rozpoznawanie elementów mechanizmów i układów sterujących pamięci dyskowej.
- Opisywanie budowy oraz zasady działania dysków twardych.
- Charakteryzowanie zasad zapisu i odczytu informacji na dyskach optycznych.
- Identyfikowanie i opisywanie elementów napędu optycznego.
- Montowanie i konfigurowanie stacji dyskietek, dysków twardych oraz napędów dysków optycznych.
- Wykrywanie uszkodzeń napędów dysków elastycznych, dysków twardych, napędów optycznych.
- Posługiwanie się oprogramowaniem narzędziowym umożliwiającym przeprowadzenie optymalizacji pracy dysku twardego.
- Korzystanie z narzędzi diagnostycznych i naprawczych.

7. Karty graficzne

Budowa, zasada działania oraz podstawowe parametry monitorów CRT.
Budowa, zasada działania oraz podstawowe parametry wyświetlaczy LCD.
Karty grafiki: budowa, zasada działania, standardy, parametry, dodatkowe funkcje. Karty TV.

Ćwiczenia

- Interpretowanie parametrów katalogowych monitorów CRT, wyświetlaczy LCD oraz kart graficznych.
- Prezentowanie budowy oraz zasady działania: monitorów CRT, wyświetlaczy LCD oraz kart graficznych.
- Dobieranie parametrów karty graficznej i monitora/wyświetlacza LCD.
- Instalowanie i konfigurowanie kart graficznych, monitorów i wyświetlaczy LCD.
- Programowanie kart graficznych.
- Instalowanie i konfigurowanie kart TV.
- Opisywanie zalet i wad monitorów CRT i wyświetlaczy LCD.
- Analizowanie dokumentacji dostarczonej z urządzeniami.

8. Interfejsy urządzeń peryferyjnych

Typy transmisji informacji. Interfejs: szeregowy, równoległy, USB, Firewire, podczerwieni, Blutooth. Przeznaczenie interfejsów.

Ćwiczenia

- Charakteryzowanie różnych typów transmisji informacji.
- Identyfikowanie interfejsów.
- Podłączanie urządzeń zewnętrznych.

9. Zasilanie i chłodzenie komputera

Zasilacze. Zasilacze awaryjne UPS. Metody odprowadzania ciepła z podzespołów komputera.

Ćwiczenia

- Dobieranie zasilaczy do zadanych konfiguracji sprzętowych.
- Interpretowanie parametrów zasilaczy awaryjnych UPS.
- Wykrywanie i usuwanie awarii wynikających z niewłaściwego doboru zasilacza oraz złego chłodzenia komputera.
- Wyciszanie komputera.

10. Urządzenia peryferyjne

Klawiatury. Urządzenia wskazujące. Drukarki: budowa, zasada działania, rodzaje. Skanery: budowa, zasada działania, rodzaje, podstawowe parametry. Aparaty i kamery cyfrowe.

Ćwiczenia

- Charakteryzowanie budowy i zasady działania poszczególnych urządzeń peryferyjnych.
- Instalowanie, konfigurowanie i obsługa urządzeń peryferyjnych.
- Porównywanie parametrów urządzeń peryferyjnych.
- Analizowanie dokumentacji dostarczonej przez producentów.

11. Sieci komputerowe

Rodzaje sieci komputerowych. Metody transmisji w sieciach. Topologie sieci komputerowych. Karty sieciowe: budowa, zasada działania, rodzaje.
Urządzenia sieciowe, przeznaczenie i ich parametry. Podstawowe standardy sieci komputerowych. Budowa i zasada działania modemu, protokoły, standardy.

Ćwiczenia

- Identyfikowanie i charakteryzowanie podstawowych mediów transmisyjnych.
- Określanie funkcji poszczególnych urządzeń sieciowych.
- Łączenie komputerów przy wykorzystaniu różnych mediów transmisyjnych.
- Projektowanie i montaż lokalnej sieci komputerowej.
- Konfigurowanie komputerów do pracy w sieci komputerowej.
- Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych.
- Instalowanie, konfigurowanie modemu i łączenie się z siecią.
- Korzystanie z dodatkowych funkcji modemu.

Środki dydaktyczne

Plansze i foliogramy ze schematami układów i urządzeń.
Części składowe urządzeń komputerowych.
Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń.
Stanowiska wyposażone w różne standardy sprzętowe.
Media sieciowe.
Drukarki, skanery.
Modemy.
Oprogramowanie diagnostyczne i narzędziowe.

Uwagi o realizacji

Podstawowym celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności obsługi diagnozowania i usuwania awarii oraz optymalizacji pracy zestawu komputerowego. Podczas realizacji programu przedmiotu szczególną uwagę należy zwracać na zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej oraz na nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Proponuje się stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objaśnieniem, metody przewodniego tekstu oraz ćwiczeń praktycznych.
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni, w grupach liczących do 12 osób. W trakcie ćwiczeń dotyczących montowania, konfigurowania i diagnozowania urządzeń komputerowych, uczniowie powinni pracować w zespołach nie większych niż 3-osobowe.
W trakcie zajęć, a szczególnie podczas realizacji działu dotyczącego arytmetyki komputera, należy odwoływać się do wiadomości uczniów z fizyki i matematyki. Wskazane jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia uczniów z zakresu doboru konfiguracji, optymalizacji i możliwości rozbudowy komputera.
Podczas realizacji zagadnień obejmujących korzystanie z pamięci masowych, należy zwrócić uwagę na logiczną budowę pamięci: sektory, klastry, ścieżki, cylindry, partycje oraz na różnice zachodzące pomiędzy różnymi systemami plików, możliwe ograniczenia i konsekwencje ich stosowania.
W trakcie zajęć z zakresu budowy oraz zasad działania podzespołów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, szczególną uwagę należy zwracać na diagnostykę uszkodzeń oraz konserwację sprzętu komputerowego. Dotyczy to również urządzeń przenośnych - komputerów mobilnych.
W ramach zajęć dotyczących sieci komputerowych należy omówić bezprzewodowe urządzenia sieciowe oraz zalety i wady sieci bezprzewodowych.
Ze względu na szybko rozwijającą się technologię komputerową, na zajęciach należy wykorzystywać najnowsze informacje publikowane w sieci Internet, dokumentację techniczną oraz czasopisma komputerowe.
Uczniowie powinni korzystać z różnych źródeł informacji, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się w trakcie realizacji programu, zgodnie z kryteriami przedstawionymi na początku zajęć. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno obejmować każdy dział tematyczny programu nauczania.
Osiągnięcia uczniów proponuje się sprawdzać za pomocą:
- ustnych i pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
- testów osiągnięć szkolnych,
- sprawdzianów praktycznych wykonywanych przy stanowisku komputerowym,
- obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Oceniając wypowiedź ustną ucznia należy wziąć pod uwagę jakość merytoryczną wypowiedzi, umiejętność wnioskowania i analizowania, poprawne stosowanie terminologii technicznej.
Po zakończeniu realizacji programów poszczególnych działów tematycznych, wiadomości uczniów proponuje się sprawdzać za pomocą testów.
Dokonując oceny pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwracać uwagę na:
- dobór komponentów zestawu komputerowego,
- konfigurowanie płyty głównej i innych urządzeń zestawu komputerowego,
- dobór parametrów pracy kart graficznych,
- dobór urządzeń peryferyjnych.
W końcowej ocenie osiągnięć uczniów, po zakończeniu realizacji programu przedmiotu, należy uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela sposobów sprawdzania wiadomości i umiejętności. Ocena końcowa powinna także uwzględniać aktywność ucznia na zajęciach.

 

Design by Slayer / Script by Joomla!